Vedtægter for Haslev Linedance

§ 1. Navn

1.1     Foreningen er stiftet 13. januar 2005.

1.2     Foreningens navn er HASLEV LINEDANCE.

1.3     Foreningen er hjemmehørende i Faxe kommune.

§ 2. Formål og virke

2.1     Foreningens formål er at fremme interessen indenfor alle former for line­dance i Faxe og omegn samt i et forpligtende fællesskab, at sikre, at det enkelte medlem, udover sin deltagelse i linedance, tager aktivt del i fællesskabet.

2.2     Foreningen er medlem af landsdelsforeningen DGI Storstrømmen og dermed undergivet dennes vedtægter.

§ 3. Medlemmer

3.1     Som medlem i HASLEV LINEDANCE kan optages personer, der er inte­resseret i linedance.

3.2     Udmeldelse kan ske ved udgangen af en betalingsperiode. Indbetalt kontingent godtgøres ikke.

3.3     Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende gene­ralforsamling.

3.4     Personer der modtager løn af foreningen kan ikke samtidig optages som medlem af foreningen.

§ 4. Bestyrelse

4.1     Foreningen ledes af bestyrelsen, der vælges ved generalforsamlingen og be­står af 3 medlemmer: formand, kasserer og sekretær.

4.2     Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem, der er aktive, betaler fuldt medlemsgebyr og er fyldt 18 år.

4.3     Bestyrelsen vælges efter flg. regler:

4.4     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.5     Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller kassereren er den ene.

4.6     Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen fører en bestyrelsesprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er til stede.

§ 5. Musikanlæg m.m.

5.1     Musikanlæg og materiel indkøbt for foreningens midler eller givet til denne, tilhører til enhver tid Foreningen.

§ 6. Kontingent

6.1      Kontingent samt betalingsterminer fastsættes ved den ordinære general­forsamling efter forslag fra bestyrelsen.

§ 7. Forpligtelser

7.1     Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

7.2     Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

7.3     Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens for­mue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Regnskaber

8.1     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2     Regnskabet forelægges revisoren senest 15. februar. Årsregnskab under­skrevet af bestyrelsen forelægges ved generalforsamlingen med re­visorpåtegning.

§ 9. Generalforsamling

9.1     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

9.2     Adgang til generalforsamlingen kan kun ske når evt. skyldigt kontin­gent er betalt.

9.3     Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og skal indvarsles  til alle medlemmer mindst 21 dage før afholdelse. Indvarsling sker alene via hjemmeside.

9.4     Indvarsling til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde føl­gende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning og regnskab
 4. Bestyrelsens forslag *
 5. Indkomne forslag:
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer *
 7. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 4.3
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

* Bestyrelsens forslag skal anføres på indvarslingen til generalforsamlingen.

9.5     Afgørelse træffes med almindelig flertalsbeslutning blandt de stemme­berettigede fremmødte medlemmer.

9.6    Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stem­mer for ændringerne.

9.7    Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

9.8    Bestyrelsen har ikke stemmeret ved godkendelse af formandens beret­ning.

9.9    Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et medlem kræver dette.

9.10  Der kan kun medbringes en fuldmagt pr. fremmødt medlem. Fuldmag­ten skal overgives til dirigenten ved generalforsamlingens åb­ning.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

10.1   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen fin­der dette nødvendigt, eller når mindst ¼ af alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver dette over for bestyrelsen.

10.2   Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stem­mer for ændringerne.

10.3   Indkaldelse skal ske senest 28 dage efter at formanden er informeret om ønsket om den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde grunden til den ekstraordinære general­forsamling.

10.4   Dagsorden skal indeholde flg.:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Forslag der ønskes behandlet

§ 11. Opløsning

11.1   Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne, på to på hinanden føl­gende generalforsamlinger stemmer herfor.

11.2   Ophører foreningen med at eksistere eller udmelder sig af DGI, skal den af­levere samtlige herfra modtagne ejendele.

11.3   Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er sket.

11.4   Udover det i § 11.2. nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ung­domsarbejdet i Faxe kommune.

Gyldighed

Vedtaget på generalforsamling

25. april 2012.